Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky parfumela.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.parfumela.sk. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfumela.sk je spoločnosť:

Eluxia s.r.o.
Janka Kráľa 51
Nitra 949 01

IČO: 53809513
DIC: 2121502702

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Nitre, Vložka číslo:  54556/N

Dohľad vykonáva:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Adresa na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie tovaru: Spoločnosť ELUXIA s.r.o., POBOX A3, Nitra 94901, Slovensko


1.3 Všetky prijaté elektronické objednávky cez internetovú stránku www.parfumela.sk, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zmluvné strany. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza v okamihu, keď potvrdenie o prijatí elektronickej objednávky predávajúcim dôjde kupujúcemu.  Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín. Kupujúci platí cenu tovaru, ktorý si objednal uvedenú v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky.
1.4 V prípade telefonickej objednávky predávajúci bezodkladne zašle potvrdenie o prijatí objednávky, ako potvrdenie o uzavretí zmluvy kupujúcemu e-mailom alebo poštou. Pri telefonickej objednávke platí cena, ktorá je uvedená na stránke www.parfumela.sk v deň objednania tovaru.
1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, v takom prípade bude o tom kupujúci okamžite informovaný telefonicky, alebo e-mailom s možnosťou odstúpenia od zmluvy.

2. Vybavenie objednávky
2.1 Predávajúci dodáva tovar na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je poskytnutie alebo vyplnenie povinných údajov pri zadávaní alebo odosielaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku.

3. Platobné podmienky
3.1 Všetky uvedené ceny na stránke www.parfumela.sk sú konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1€. Spoločnosť nie je platcom DPH.
Súčasťou každej dodávky tovaru je faktúra – daňový doklad, slúžiaca zároveň ako dodací list.

3.2 Kupujúci uhradí kúpnu cenu týmito spôsobmi:
Dobierka:
- tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí priamo doručovateľovi zásielky. Cena dobierky je 2€.
Platba prevodom:
- platba vopred na číslo účtu predávajúceho uvedeného na faktúre. Táto služba je spoplatnená sumou 1€. Predávajúci si vyhradzuje právo pri tovare s cenou vyššou ako 100€, alebo pri tovare na objednávku na úhradu polovice ceny tovaru kupujúcim vopred.
 

4. Dodacie podmienky
4.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 2 pracovných dní, najneskôr však do 7 pracovných dní po potvrdení prijatia elektronickej alebo telefonickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Toto odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu v písomnej forme alebo elektronicky bez zbytočného odkladu.
4.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške.
4.3 Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkovom formulári ako dodaciu adresu. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Dodacia adresa môže byť napríklad adresa zamestnania kupujúceho.
4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti.

5. Doprava
5.1 Doprava v rámci Slovenskej republiky:
 

5.1.1 Cena dopravy prostredníctvom kuriéra SPS:
Pre všetky objednávky  - doprava 4.50€

 

5.2. Doprava do Českej republiky:
- do ČR tovar nezasielame.

5.3. Ceny dopravy sú vrátane balného a vrátane poistenia. Všetok odoslaný tovar je zabalený do krabice, alebo do kvalitnej bublinkovej obálky, aby bol chránený proti nárazu, prípadne rozbitiu.

6. Záruka a reklamácia
6.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

• sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
• sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

6.2 Na všetok tovar je zákonom stanovená záručnú doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak (12-60 mesiacov) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia veci. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru si tento tovar prezrieť a skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.
6.3 Predajca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nešetrného, nesprávneho zaobchádzania, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a v dôsledku bežného opotrebenia veci. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
6.4 Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho prostredníctvom pošty. K reklamácii je potrebné pripojiť reklamovaný tovar dostatočne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu spôsobeného prepravou, pripojiť charakter chyby, kópiu dokladu o kúpe a kontakt na kupujúceho. Reklamácia spolu s reklamovaným tovarom musí byť odoslaná poštou na adresu predávajúceho.
6.5 Pri uplatnení reklamácie zákazníkom predávajúci ho poučí o jeho pávach a o podanej reklamácií bez zbytočného odkladu zašle zákazníkovi e-mailom potvrdenie, najneskôr toto potvrdenie zašle poštou spolu s písomným dokladom (Stanoviskom) o vybavení reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný e-mailom alebo poštou ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a v prípadoch ak si tovar vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a vydá o tom písomný doklad (Stanovisko). Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6.6 Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom začne plynúť nová záručná doba od dátumu vybavenia reklamácie.

7. Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí
7.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
7.2 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dňa prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 102/2014 Z. z.
7.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Spoločnosť ELUXIA s.r.o., POBOX A3, Nitra 94901, Slovensko, alebo e-mailom na adresu: info@parfumela.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:  http://www.parfumela.sk/informacie/detail/odstupenie-od-zmluvy
7.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
7.5 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný poštou na adresu predajcu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zistenia vlastností a funkčností tovaru (najmä tovar poškodený, neúplný, čiastočne spotrebovaný alebo opotrebený), z toho dôvodu má predávajúci právo vrátiť tak platbu za tovar uhradenú kupujúcim zníženú o sumu zodpovedajúcu takémuto poškodeniu, čiastočnému spotrebovaniu alebo opotrebeniu. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný.
7.7 Po odstúpení od zmluvy a za podmienky, že kupujúci vráti tovar nepoškodený, nespotrebovaný ani čiastočne, úplný a neopotrebený, predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite.
 

8. Osobitné dojednania
8.1 Predávajúci je povinný odoslať objednaný tovar v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny tovar v súlade s objednávkou. Povinnosťou predávajúceho je ďalej dostatočne tovar zabaliť. Predávajúci však nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Predávajúci o odoslaní tovaru kupujúceho informuje e-mailom alebo telefonicky.
8.2 Kupujúci je povinný prevziať zaslaný tovar predávajúcim. V prípade ak kupujúci objednaný tovar ani po druhom pokuse doručenia neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu má predávajúci právo na odstúpenie od zmluvy a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15€, náhradu škody a  preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s dodaním tovaru.

9. Ochrana osobných údajov
Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt a e-mailový kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar. Osobné údaje kupujúceho budú poskytované zmluvným partnerom predávajúceho a v poštovom styku len za účelom predaja tovaru. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu / zmazanie telefonicky alebo e-mailom alebo si ich môže kedykoľvek zmeniť/ zmazať sám v sekcii s názvom Osobné údaje. Ďalšie práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 Odoslaním elektronickej objednávky alebo objednávky urobenej kupujúcim prostredníctvom telefonického rozhovoru kupujúci súhlasí s ustanoveniami obchodných podmienok parfumela.sk v znení platnom v deň zadania objednávky.
10.2 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
10.3 Kupujúci berie na vedomie, že všetky obrázky tovarov sú ilustračné.
10.4 Obchodné podmienky parfumela.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.04.2022.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.